Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség » A felbújtóként elkövetett fegyveres rablás bűntettével gyanúsított nő letartóztatásáról- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye-videóval

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta vasár­nap annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki rávet­te a tár­sát, hogy rabol­jon ki egy dohány­bol­tot Szom­bat­he­lyen 2020 máju­sá­ban.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő elvit­te a tár­sát - egy fér­fit - autó­val a dohány­bolt­hoz, ahová bement, hogy fel­de­rít­se a tere­pet, és vásá­rolt is.

Ezt köve­tő­en a nő vissza­ment a gép­ko­csi­hoz és átadott egy air­soft típu­sú fegy­vert a tár­sá­nak. A férfi bement a bolt­ba, ahol ekkor nem volt rajta kívül vásár­ló, és kért az eladó­tól egy doboz 1470 forint érté­kű ciga­ret­tát.

A férfi eltet­te a ciga­ret­tát, majd elő­vet­te az air­soft fegy­vert, ráfog­ta az eladó­ra és köve­tel­te a bevé­telt.

Az eladó meg­ijedt, kitett a pult­ra 110 000 forin­tot, amit a férfi eltett, majd távo­zott az üzlet­ből.

A nő és a férfi később elfe­lez­ték a zsák­mányt a férfi lakó­he­lyén.

Az ügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. októ­ber 18. napán elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en.

A nyo­mo­zás során lefog­lalt, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság által ren­del­ke­zés­re bocsá­tott fel­vé­telt az üzlet kame­rá­ja készí­tet­te az elkö­ve­tés­kor.

A videó itt meg­te­kint­he­tő.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.