Főoldal » Hírek » A feleségét és lányát is bántalmazta a 66 éves férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 66 éves end­re­fal­vi fér­fi­val szem­ben, aki a koráb­ban tőle elköl­tö­ző fele­sé­gét és lányát bán­tal­maz­ta azok új ott­ho­ná­ban.

A vád sze­rint 2021 júni­u­sá­ban a férfi elment fele­sé­ge házá­hoz és a kapun bemen­ve kér­dő­re vonta őt, ami­ért külön köl­töz­tek. A lánya és a fele­sé­ge fel­szó­lí­tot­ták az ittas vád­lot­tat a távo­zás­ra, ám mivel ennek nem tett ele­get, jobb­nak lát­ták előle bemen­ni a házba. A férfi azon­ban benyom­ta a bejá­ra­ti ajtót és fele­sé­gét meg­ütöt­te, majd bele is rúgott. Lányuk az édes­any­ja segít­sé­gé­re sie­tett, ezért apja őt is pofon ütöt­te.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a vád­lott fele­sé­ge nyolc napon túl gyó­gyu­ló, míg a lányuk könnyű sérü­lést szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a férfi ellen a magán­lak­sér­tés vét­sé­ge mel­lett súlyos testi sér­tés és könnyű testi sér­tés miatt emelt vádat. A férfi ellen fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, figye­lem­mel arra, hogy idős kora elle­né­re elő­ször került össze­üt­kö­zés­be a tör­vénnyel.

A fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­ről köz­ért­he­tő­en: https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-a-felfuggesztett-szabadsagvesztes/

A bíró­ság a két évet meg nem hala­dó tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re fel­füg­geszt­he­ti, de csak akkor, ha ala­po­san fel­te­he­tő, hogy az elkö­ve­tő­vel szem­ben a bün­te­tés a vég­re­haj­tás elren­de­lé­se nél­kül is eléri a cél­ját a jövő­re nézve. Ha az elkö­ve­tő a pró­ba­idő alatt újabb bűn­cse­lek­ményt követ el, újabb fel­füg­gesz­tett bün­te­tést már nem kap­hat, és ha vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lik, akkor a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést is le kell töl­te­nie.