Főoldal » Archív » A felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete és életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatti előzetes letartóztatás indítványozásáról

Az ügye­le­tes ügyész indít­vá­nyoz­ta, az ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró pedig szom­ba­ton elren­del­te annak az euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Ang­li­á­ban elfo­gott és a magyar ható­sá­gok­nak átadott fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint Kör­men­den kés­sel fenye­get­ve ki akar­ta rabol­ni a sér­tet­tet, akit dula­ko­dás köz­ben hasba szúrt.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye