Főoldal » Hírek » A felfüggesztett börtön mellett foglalkozástól eltiltás is várhat a munkahelyéről lopó vagyonőrre - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a biz­ton­sá­gi őr ellen, aki a vád sze­rint ahe­lyett, hogy a mun­ka­he­lyén meg­őriz­te volna az ott tárolt érté­ke­ket, maga lopta el azo­kat, mint­egy 700.000 Ft kárt okozva.

A vád sze­rint a férfi 2019 júni­u­sá­tól dol­go­zott biz­ton­sá­gi őrként egy cég sal­gó­tar­já­ni telep­he­lyén, ahon­nan a mun­ka­kö­ré­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val külön­bö­ző idő­pon­tok­ban, leg­alább huszon­hét alka­lom­mal, több mint 4000 kg érték­kel bíró szí­nes­fém és egyéb fém­áru hul­la­dé­kot lopott el. Azo­kat a mun­ka­ide­je alatt kisebb mennyi­sé­gek­ben pakol­ta a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba, majd a telep­hely­ről elszál­lí­tot­ta, és egy fém­át­ve­vő telep­he­lyen értékesítette.

Végül 2019. novem­ber 3-án bukott le, ami­kor éjsza­kás szol­gá­la­ta során 50 kilo­gramm fém­hul­la­dé­kot rej­tett autó­já­ba, azon­ban a cég kép­vi­se­lő­je ellen­őriz­te őt, és az ello­pott dol­go­kat meg­ta­lál­ta nála.

A férfi a bűn­cse­lek­ménnyel össze­sen több mint 700.000 Ft kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely­ből a tet­ten­érés­kor mint­egy 30.000 Ft térült meg.

Az ügyész­ség a férfi ellen üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat, az ügyé­szi indít­vány fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a vád­lott biz­ton­sá­gi őri fog­lal­ko­zá­sá­tól való eltil­tá­sá­ra irá­nyul, emel­lett elíté­lé­se ese­tén az oko­zott, és eddig meg nem térült kárt is meg kell fizetnie.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.