Főoldal » Archív » A fellebbviteli főügyészség a bolgár kábítószercsempész büntetésének súlyosítására tett indítványt

A kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú átira­tá­ban - fenn­tart­va a Csong­rád Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sét - indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sát és a bün­te­tés fegy­ház­ban tör­té­nő végrehajtását.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a bol­gár állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­ben, ezért őt hat év nyolc hónap bör­tön­bün­te­tés­re és hét év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­te. A vád­lott tulaj­do­ná­ban álló, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált sze­mély­gép­ko­csit elkobozta.

Az első­fo­kú bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a bűnös­sé­gét beis­me­rő vád­lott elfo­gad­ta a Német­or­szág­ban tar­tóz­ko­dó meg­bí­zó­ja aján­la­tát, mely sze­rint 2.500 euró­ért, a saját gép­ko­csi­já­ban elrejt­ve, kábí­tó­szert szál­lít Pre­se­vó­ból Milá­nó­ba. Ezért a vád­lott lakó­he­lyé­ről a szer­bi­ai város­ba uta­zott. Ott autó­ját a kábí­tó­szer elrej­té­se érde­ké­ben átad­ta az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek­nek, akik az autó pót­ke­re­ke alatt kiala­kí­tot­tak egy rej­tek­he­lyet és abban, továb­bá a jármű gyári üre­ge­i­ben ,vala­mint első ülé­se­i­nek hát­tám­lá­já­ban össze­sen 87 cso­mag kábí­tó­szert rej­tet­tek el. A vád­lott 2018. decem­ber 30-án, este, a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen jelent­ke­zett az ország­ba tör­té­nő belé­pés­re. A téte­les vám­vizs­gá­lat során a jár­mű­ben elrej­tett több, mint 30 kilo­gramm kan­na­biszt lel­tek fel. A lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát több­szö­rö­sen meghaladta.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a vád­lott és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­se iránt jelen­tett be fellebbezést.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.