Főoldal » Archív » A fellebbviteli főügyészség súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a korábbi fővárosi cégvezetővel és társaival szemben

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Önkor­mány­zat tulaj­do­ná­ban lévő egyik cég egy­ko­ri vezérigazgató-helyettesét és bűn­tár­sa­it érin­tő bűntetőügyben.

Szé­les­kö­rű nyo­mo­zást köve­tő­en, a Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság koráb­bi vezérigazgató-helyettese és társai ellen. 

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék közel­múlt­ban kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki hűt­len keze­lés, pénz­mo­sás, vala­mint orgaz­da­ság bűn­tet­te­i­ben és velük szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, illet­ve pénz­bün­te­té­se­ket sza­bott ki.

Az első­fo­kú bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az egy­ko­ri vezérigazgató-helyettes - egy sport­szö­vet­ség­nek jut­ta­tan­dó til­tott pénz­be­li támo­ga­tás érde­ké­ben, tör­vé­nyi és mun­ka­kö­ri köte­le­zett­sé­ge meg­sze­gé­sé­vel - 2009 decem­be­ré­ben három olyan kutatási-innovációs tanul­mány elké­szí­té­sé­re irá­nyu­ló szer­ző­dést kötött, össze­sen 20.000.000 forint érték­ben, ame­lyek az önkor­mány­za­ti cég szá­má­ra való­já­ban szük­ség­te­le­nek vol­tak. Ezt köve­tő­en a szer­ző­dé­sek tel­je­sí­tés iga­zo­lá­sát kibo­csá­tot­ta, majd - a cég gaz­da­sá­gi veze­tő­je bevo­ná­sá­val, annak ellen­jegy­zé­se után - több gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gon keresz­tül a 20.000.000 forint átuta­lás­ra került, amely­ből - az elkö­ve­tő tár­sai köz­be­jöt­té­vel, azok „díja­i­nak” levo­ná­sa után - mint­egy 10,6 mil­lió forint került a sport­szö­vet­ség számlájára.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban az elkö­ve­tők­kel szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesztés bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát, Illet­ve továb­bi pénz­bün­te­té­sek és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás bün­te­tés kisza­bását indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

Egy elkö­ve­tő­re nézve jog­erő­re emel­ke­dett az első­fo­kú ítélet.