Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A féltékeny férfi bántalmazta az élettársát, súlyosításért fellebbezett az ügyészség – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben a férfi gázspray-vel lefúj­ta, meg­rúg­ta, meg­éget­te élettársát.

Az íté­let sze­rint a vád­lott és a sér­tett élet­tár­sak vol­tak. A vád­lott fél­té­keny­sé­ge miatt rend­sze­re­sen vesze­ked­tek. 2022. ápri­lis 5-én, a vita során a férfi gázspray-vel a nő arcá­ba fújt, majd fejét, hasát több­ször nagy erő­vel meg­rúg­ta. Ezután egy kést fel­he­ví­tett és azzal a sér­tett tes­tét több helyen meg­éget­te. A nő kihasz­nál­ta a férfi figyel­met­len­sé­gét és az abla­kon keresz­tül, több mint két méter magas­ból az utcá­ra ugrott, futva elme­ne­kült és segít­sé­get kért. A vád­lott egy isme­rő­sé­nél elrej­tő­zött, a nyo­mo­zó ható­ság néhány nap múlva talál­ta meg.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, a győri kór­ház­ban élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta.

A Győri Tör­vény­szék a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, mint több­szö­rös vissza­esőt, 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, állás­pont­ja sze­rint is súlyo­sabb bün­te­tést érde­mel a vádlott.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.