Főoldal » Archív » A férfi a feleségére megjegyzést tevő sértettet bántalmazta

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki Nyer­ge­súj­fa­lun kopo­nya­ala­pi törést oko­zott a sér­tett­nek.

A sér­tett férfi 2016. május 27. nap­ján, este, az egyik nyer­ge­súj­fa­lui sörö­ző­ben meg­jegy­zést tett az elkö­ve­tő fele­sé­gé­re, amire a férj ide­ge­sen rea­gált. Nem sok­kal később onnan vala­mennyi­en távoz­tak. A sér­tett ittas álla­pot­ban gya­lo­golt az utcán, ugyan­itt köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val a férfi a fele­sé­gé­vel. A férfi meg­lát­ta a sér­tet­tet, kiszállt a gép­ko­csi­ból, és dühö­sen kér­dő­re vonta azért, hogy miért beszél­ge­tett a fele­sé­gé­vel. Ezután a sér­tet­tet két kéz­zel a mell­ka­sá­nál meg­lök­te, aki azon­ban nem esett el, ezért a férfi őt ismét meg­lök­te a vál­lá­nál, így a sér­tett tehe­tet­le­nül hanyatt esett, fejét beütöt­te a kerék­pár­út asz­falt­já­ba.

A sér­tett kopo­nya­ala­pi törést szen­ve­dett, amely­nek gyógy­tar­ta­ma 2 hónap, azon­ban az erő­be­ha­tás alkal­mas volt élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék dönt.