Főoldal » Archív » A férfi a párjának barátnőjét hibáztatta a szakításért, ezért megverte

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a 37 éves pilis­ma­ró­ti fér­fi­val szemben.

A férfi és a barát­nő­je között sze­rel­mi viszony volt, azon­ban a nő sza­kí­tott a fér­fi­val. A férfi ezt nem tudta elfo­gad­ni, és a kap­cso­lat meg­rom­lá­sá­ért pár­já­nak barát­nő­jét hibáz­tat­ta, aki sze­rin­te elle­ne han­gol­ta sze­rel­mét. A férfi a sza­kí­tást köve­tő­en, 2017. szep­tem­ber 2. nap­ján itta­san meg­je­lent az egyik Esztergom-kertvárosi sörö­ző­ben, ahol üvölt­ve szá­mon kérte volt pár­já­nak barát­nő­jét, majd vitat­koz­ni kezdtek.

A férfi a vesze­ke­dés során a nő védel­mé­ben fel­lé­pő fér­fit ököl­lel arcon ütöt­te, majd a nőt meg­ra­gad­ta a hajá­nál fogva, így pró­bál­ta kihúz­ni a sörö­ző­ből, továb­bá tenyér­rel arcon ütöt­te. A bán­tal­ma­zó a nőt egy­szer lefe­jel­te, ami­től a sér­tett a föld­re esett, majd ököl­lel arcon ütöt­te. Ezt köve­tő­en a védel­me­ző fér­fit szin­tén lefejelte.

A sér­tet­tek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, azon­ban a bán­tal­ma­zás mind­ket­te­jük­nél alkal­mas volt nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés okozására.

A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel a fér­fi­val szem­ben akár négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.