Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A férfi átverte az afgán állampolgárokat - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a szár­li­ge­ti fér­fi­vel szem­ben, aki 780 dol­lárt csalt ki a mig­rán­sok­tól azzal a hamis ígé­ret­tel, hogy Auszt­ri­á­ba viszi őket.

A férfi az M1-es autó­pá­lya mel­lett lévő egyik ben­zin­kú­ton talál­ko­zott négy afgán állam­pol­gár­ral, akik­kel meg­ál­la­po­dott abban, hogy más­nap 600 euró­ért elvi­szi őket Auszt­ri­á­ba. Az elkö­ve­tő azon­ban egy­ál­ta­lán nem akart segí­te­ni a mig­rán­sok­nak, az volt a célja, hogy tőlük a pénzt megszerezze.

Más­nap, az esti órák­ban, a férfi sze­mély­gép­ko­csi­val fel­vet­te az afgá­no­kat, Győr felé indul­tak, köz­ben elkér­te tőlük a pénzt. Egyi­kük átadott 700 ame­ri­kai dol­lárt, de a férfi fel­há­bo­rod­va eurót köve­telt, ezért kapott még 80 dol­lárt. A férfi nem sok­kal később letért az autó­pá­lyá­ról, kiszál­lí­tot­ta az uta­so­kat, és valót­la­nul azt állí­tot­ta, ellen­őr­zi, nincs-e rend­őr a közel­ben, majd vissza­megy értük, azon­ban az autó­val elhajtott.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tés­ko­ri érté­ke 209.445,- Ft volt.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.

Tata­bá­nya, 2016. októ­ber 14. napján

Dr. Reszl Ildikó

főügyész

2016. 10. 14. Komárom-Esztergom