Főoldal » Archív » A férfi gondatlansága miatt esett ki az utas a tehergépkocsiból

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki halá­los bal­ese­tet okozott.

A vád­lott 2017. janu­ár 6-án, Kocs felől Dad irá­nyá­ba köz­le­ke­dett a teher­gép­ko­csi­val. A jár­mű­ben az első ülés­so­ron két utas, míg a hátsó, mind­össze egy csa­var­ral rög­zí­tett és biz­ton­sá­gi övvel fel nem sze­relt ülés­so­ron a sér­tett utazott.

A veze­tő a síkos úton az egyik jobb­ra ívelő kanyar­ban a sebes­sé­get nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek és az idő­já­rá­si körül­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg, ezért a teher­gép­ko­csi meg­csú­szott, balra per­dül­ve áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, majd a part­ol­dal­nak ütkö­zött, és ennek hatá­sá­ra a teher­gép­ko­csi felborult.

A bal­eset során a jármű jobb olda­lán kitör­tek, illet­ve kinyíl­tak az abla­kok, ahol a sér­tett kiesett, és a fel­bo­rult jármű alá szo­rul­va a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert az elkö­ve­tő meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, misze­rint jár­mű­vel a for­gal­mi, az idő­já­rá­si és a látá­si viszo­nyok­nak, továb­bá az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en kell közlekedni.

 A vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.