Főoldal » Archív » A férfi ököllel ütötte meg a kislányt

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a 31 éves fér­fi­vel szem­ben, aki ököl­lel fejen ütöt­te 11 éves nevelt gyermekét.

A kis­lány szü­lői enge­dély nél­kül, 2016. már­ci­us 08. nap­ján, az álta­lá­nos isko­la nap­kö­zi­jé­ből nem haza, hanem a Tele­ház­ba ment. Az ittas férfi a gyer­me­ket elő­ször az isko­lá­ban keres­te, majd a Tele­ház­ban meg­ta­lál­ta, ahol dühö­sen fele­lős­ség­re vonta, és ennek során egy­szer ököl­lel a 11 éves sér­tett fejét megütötte.

A gyer­mek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, vele szem­ben a járá­si ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.