Főoldal » Hírek » A Ferihegyi repülőtérre vezető úton halálos baleset okozásával gyanúsított férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A gyanú sze­rint bal­ese­tet okozó 29 éves férfi segít­ség­nyúj­tás nél­kül hagy­ta el a hely­színt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. május 6-án az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val a XVIII. kerü­let Feri­he­gyi repü­lő­tér­re veze­tő úton köz­le­ke­dett, Vecsés irá­nyá­ból Buda­pest bel­vá­ros irá­nyá­ba. A repü­lő­tér D por­tá­já­nál a férfi sávot vál­tott, amely­nek során neki­üt­kö­zött egy vele azo­nos irány­ban hala­dó gép­ko­csi­nak. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a gya­nú­sí­tott gép­ko­csi­ja átcsú­szott a szem­ben hala­dó sávba, ahol össze­üt­kö­zött egy szem­ből érke­ző autó­nak, majd egy teher­gép­ko­csi­nak is.

A gya­nú­sí­tott a bal­ese­tet köve­tő­en, segít­ség­nyúj­tás nél­kül, gya­lo­go­san elhagy­ta a helyszínt.

A bal­eset követ­kez­té­ben a gya­nú­sí­tott által veze­tett autó utasa olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset­nek továb­bá egy súlyos sérült­je volt, hár­man pedig könnyeb­ben sérültek.

A nyo­mo­zók a bal­eset oko­zó­já­val halált ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek, és öt rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közölték.

A gya­nú­sí­tott a súlyos bal­ese­tet köve­tő­en elhagy­ta a hely­színt, vele szem­ben körö­zést adott ki a nyo­mo­zó ható­ság. Előz­mény ada­tok alap­ján, a férfi a ható­sá­gok­kal nem együtt­mű­kö­dő, idé­zé­se­ket nem vesz át. Mind­ezért, a vár­ha­tó bün­te­tés mér­té­ké­re is tekin­tet­tel, meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­ba­don hagyá­sa ese­tén az eljá­rás­ban elér­he­tet­len­né válna.

A gya­nú­sí­tott veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik, ennek elle­né­re rend­sze­re­sen vezet jár­mű­vet. Az elmúlt idő­szak­ban kirí­vó­an sok sza­bály­sér­tés, köz­tük szá­mos köz­le­ke­dé­si és köz­le­ke­dés­sel kap­cso­la­tos egyéb sza­bály­sér­tés miatt indult vele szem­ben eljá­rás. A gya­nú­sí­tot­tat az ezek kere­té­ben kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sok, pénz­bír­sá­gok és egyéb szank­ci­ók sem tar­tot­ták vissza attól, hogy érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül vezes­sen, a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat sem­mi­be veszi. Mind­er­re figye­lem­mel, reá­lis a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, amely­nek elren­de­lé­se kér­dé­sé­ben a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an ma hoz döntést.