Főoldal » Hírek » A fiának hitte a rablókat egy idős férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú és bűn­tár­sa ellen, akik 2021. janu­ár 13-án, Mély­kú­ton, úton­ál­ló módon össze­ver­tek és kira­bol­tak egy 88 éves férfit.

A vád­irat sze­rint a 17 és 19 éves fia­tal­em­be­rek 2021. janu­ár 13-án dél­után elmen­tek a sér­tett mély­kú­ti házá­hoz, hogy meg­sze­rez­zék az érté­ke­it. Bezör­get­tek a házba. Az idős férfi azt hitte, hogy a fia jött meg, ezért a bezárt utcai kaput kinyitotta.

Ekkor a vád­lot­tak a kinyí­ló kaput erő­szak­kal belök­ték, ami a sér­tet­tet is elta­lál­ta. Az idős férfi a lökés­től hát­ra­lé­pett, a vád­lot­tak pedig bemen­tek az udvar­ba. Az idő­sebb vád­lott test­szer­te ütni-verni kezd­te a sér­tet­tet, ami­től az idős férfi a föld­re került.

A fia­tal­ko­rú ezután még meg is rug­dos­ta a sér­tet­tet és kirán­gat­ta a nad­rág­já­ból a pénz­tár­cá­ját, ami­ben 1.000 forint kész­pénz és a sér­tett ira­tai vol­tak. A zsák­mány meg­szer­zé­se után a rab­lók elfu­tot­tak a hely­szín­ről. A pénzt meg­tar­tot­ták, de a tár­cát eldob­ták, ami vissza­ke­rült a sértetthez.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején és a mell­ka­sán nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de súlyo­sabb sérü­lé­sek is kiala­kul­hat­tak volna.

A vád­lot­tak közül a fia­tal­ko­rú jelen­leg sza­bad­lá­bon van, bűn­tár­sa letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint magán­lak­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész a fia­tal­ko­rú­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház, míg bűn­tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is el kell til­ta­ni őket. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és fotók az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-bantalmaztak-majd-kiraboltak-egy