Főoldal » Hírek » A fiatal nő az alvó sértett mellől vitte el a mobiltelefonját - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki a nap­pa­li órák­ban bement a sér­tett házá­ba és meg­lop­ta őt.

A vád sze­rint a fia­tal nő a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző idő­szak­ban több­ször járt a sér­tett hen­ci­dai csa­lá­di házá­ban, kisebb ház körü­li mun­ká­kat vég­zett, ami­ért a sér­tett fize­tett neki.

2021. júli­us 14-én dél körü­li idő­ben a vád­lott a hiá­nyos kerí­té­sen át bement az udvar­ra, ahol az ingat­lan bejá­ra­ti ajta­ját is nyit­va talál­ta és keres­te a sér­tet­tet. A háló­szo­bá­ban ész­re­vet­te, hogy a férfi alszik és az ágya mel­let­ti fotel kar­fá­ján volt a mobil­te­le­fon­ja. A nő ekkor elha­tá­roz­ta, hogy a tele­font elvi­szi, így oda­ment a fotel­hez és ész­re­vét­le­nül elvet­te onnan a készü­lé­ket, majd azt a későb­bi­ek­ben isme­ret­len sze­mély­nek 10.000 forin­tért eladta.

A vád­lott által a sér­tett­nek oko­zott 25.500 forint kár nem térült meg.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a nőt fel­füg­gesz­tett bör­tön bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá a sér­tett által a nyo­mo­zás során elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény­nek adjon helyt.