Főoldal » Archív » A fiatalkorú és felnőtt társa pénzért támadta meg a sértettet

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két férfi ellen, akik a haj­na­li órák­ban bemen­tek a sér­tett tég­lá­si házá­ba, őt meg­ver­ték és meg­rug­dos­ták, majd 700.000 forin­tot lop­tak el.

A fia­tal­ko­rú vád­lott 2018 decem­be­ré­ben a Tég­lá­son élő báty­já­nál tar­tóz­ko­dott. Ott élt élet­vi­tel­sze­rű­en báty­ja élet­tár­sá­nak nevelt lánya is, aki az inter­ne­ten keresz­tül ismer­ke­dett meg az olasz állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val, aki az ünne­pe­ket a nő tár­sa­sá­gá­ban töl­töt­te. Az ünne­pek után az olasz férfi haza akart utaz­ni, azon­ban repü­lő­jegy­re nem volt pénze, ezért az ő ötle­te nyo­mán meg­ál­la­pod­tak a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal, hogy bűnös úton sze­rez­nek pénzt.

A vád­lot­tak 2018. decem­ber 27-én, a késő éjsza­kai órák­ban, Tég­lá­son feszí­tő­vas­sal fel­fe­szí­tet­ték egy üzlet ajta­ját, azon­ban a riasz­tó­be­ren­de­zés meg­szó­lalt, ezért elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről. Rövid idő eltel­té­vel egy büfé­hez men­tek, annak a kiszol­gá­ló abla­kát betör­ve beju­tot­tak az épü­let­be és onnan kész­pénzt, vala­mint mobil­te­le­font loptak.

Mivel a meg­szer­zett pénz repü­lő­jegy­re nem volt ele­gen­dő, a vád­lot­tak 2018. decem­ber 31-én, haj­na­li 2 óra­kor bemen­tek a sér­tett tég­lá­si házá­ba. A fér­fi­ak a ház külső lép­cső­jén fel­ju­tot­tak az első eme­let­re, ekkor az udva­ron a kutyák ugat­ni kezd­tek, amire a sér­tett fel­éb­redt. Az asszony fel­kap­csol­ta a vil­lanyt és a bejá­ra­ti ajtó­hoz ment. Miu­tán kinyi­tot­ta, rátá­mad­tak, vissza­lök­ték a házba és mind­ket­ten test­szer­te nagy erő­vel ököl­lel meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták. Az asszony a föld­re esett, ekkor a kezét és a sze­mét bekö­töt­ték, és pénzt köve­tel­tek tőle. A bán­tal­ma­zott és meg­fé­lem­lí­tett sér­tett közöl­te a vád­lot­tak­kal, hol talál­ják meg a pén­zét, akik így elvet­tek tőle 700.000 forin­tot, egy mobil­te­le­font, majd távoztak.

Az asszony a kitar­tó bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy meg kel­lett műteni.

A nyo­mo­zás során 119.000 forint kész­pénzt és a mobil­te­le­font a rend­őrök lefog­lal­ták és visszaadták.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. Az ügyész­ség a fia­ta­labb fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés, fel­nőtt tár­sá­nál fegy­ház­bün­te­tés, ille­tő­leg mind­ket­tő­jük vonat­ko­zá­sá­ban köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség vagyon­el­kob­zás, továb­bá a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált feszí­tő­va­sat elkob­zá­sát is indítványozta.