Főoldal » Archív » A fiatalkorú lányt zsákmányoltak ki, vádat emeltek ellenük

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, mert arra kény­sze­rí­tet­tek egy fia­tal­ko­rú lányt, hogy pén­zért fér­fi­ak­nak sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyújtson. 

A vád sze­rint a férfi már koráb­ban is abból pró­bált pénzt sze­rez­ni, hogy fia­tal lányo­kat köz­ve­tí­tett sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok­ra, akik ekkor nála lak­tak. 2018. már­ci­u­sá­ban az elkö­ve­tő lánya áthív­ta maguk­hoz a tőlük pár száz méter­re lakó, vele egy isko­lá­ba járó, néhány évvel idő­sebb, de még min­dig fia­tal­ko­rú sértettet.

Ekkor a férfi és élet­tár­sa fel­aján­lot­ták a sér­tett­nek, hogy lak­jon náluk, amit a fia­tal lány – aki már koráb­ban is szá­mos alka­lom­mal csa­var­gott el ott­hon­ról – elfo­ga­dott. Néhány nap múlva a férfi közös ita­lo­zás során nyug­ta­tó­val is meg­kí­nál­ta a sér­tet­tet, és ezután az oldott han­gu­lat­ba került lánnyal közö­sült. Ezt köve­tő­en a férfi rend­sze­re­sen élt sze­xu­á­lis éle­tet a sér­tet­tel élet­tár­sa tud­tá­val. Ezen kívül rend­sze­re­sen biz­to­sí­tott a sér­tett szá­má­ra alko­holt, illet­ve kábító-bódító hatá­sú anyagokat.

Pár hét után a férfi közöl­te a sér­tet­tel, hogy – a szin­tén náluk lakó, de már nagy­ko­rú – másik lány­hoz hason­ló­an pénz­hez kell jut­tat­nia úgy, hogy ide­gen fér­fi­ak­nak kell sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­ta­nia. A sér­tett elő­ször nemet mon­dott, majd a férfi hosszas kér­le­lé­sé­re elfo­gad­ta a helyzetet.

Ettől kezd­ve, 2018. augusz­tu­sá­ig a sér­tett­nek több­ször kel­lett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­te­nie fér­fi­ak­kal, ame­lyért kapott pénz a vád­lott­hoz jutott. Ebben az idő­szak­ban a sér­tett több­ször pró­bált kilép­ni ebből a hely­zet­ből, de a férfi és az élet­tár­sa rész­ben fenye­ge­tés­sel, rész­ben bán­tal­ma­zás­sal, rész­ben rábe­szé­lés­sel min­dig vissza­kény­sze­rí­tet­te abba.

Végül 2018. augusz­tus 8-án a sér­tett elmon­dott min­dent szü­le­i­nek, akik segít­sé­gé­vel meg­sza­kí­tot­ta a kap­cso­la­tot az elkövetőkkel.

A Pest Megyei Főügyész­ség az élet­tár­sak ellen ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, kóros szen­ve­dély­kel­tés vét­sé­ge, illet­ve a férfi ellen kerí­tés bűn­tet­te miatt is vádat emelt.