Főoldal » Hírek » A focista nem a labdát, az ellenfelet fejelte meg - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő 2021. május végén egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen meg­tar­tott lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen az elle­ne sza­bály­ta­lan­sá­got elkö­ve­tő játé­kos­sal vitá­ba keve­re­dett, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal arcon fejelte. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. május hónap végén a dél­utá­ni órák­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen meg­ren­de­zett lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen a ven­dég­csa­pat játé­ko­sa­ként vett részt, ami­kor a máso­dik fél­idő­ben a helyi csa­pat egyik játé­ko­sa sza­bály­ta­lan­ko­dott vele szem­ben, ami­től a föld­re esett. A vád­lott ezen nagyon fel­há­bo­ro­dott, fel­állt, és indu­la­to­san kér­dő­re vonta a másik focis­tát. A szó­vál­tá­suk odáig fajult, hogy a férfi egy hir­te­len moz­du­lat­tal erő­tel­je­sen arcon fejel­te az ellen­fél játé­ko­sát, aki véde­ke­zé­sül pedig mell­ka­son ütöt­te. Ket­te­jü­ket a csa­pat­tár­sak­nak kel­lett szétválasztaniuk.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sza­bály­ta­lan­ko­dó játé­kos 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú orr­csont­tö­rés sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.