Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség fokozott felügyelete mellett az úgynevezett bróker ügyekben folyó nyomozások eddigi eredményeiről

A Fővá­ro­si Főügyész­ség foko­zott fel­ügye­le­te mel­lett a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által a Buda-Cash és Quaes­tor ügyek­ben foly­ta­tott nyo­mo­zá­sok­ban, két hetes meg­fe­szí­tett munka ered­mé­nye­ként sike­rült az össze­gyűj­tött, jog­sza­bály által meg­kí­vánt tör­vé­nyes bizo­nyí­té­kok alap­ján a gya­nú­sí­tá­so­kat közöl­ni és a szük­sé­ges kény­szer­in­téz­ke­dé­se­ket foganatosítani.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség foko­zott fel­ügye­le­te mel­lett az úgy­ne­ve­zett bró­ker ügyek­ben folyó nyo­mo­zá­sok eddi­gi eredményeiről