Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » A Fővárosi Főügyészség Gazdasági Osztálya pénzügyi és számviteli ügyintézőt keres

A Fővá­ro­si Főügyész­ség Gaz­da­sá­gi Osz­tá­lya pénz­ügyi és szám­vi­te­li ügy­in­té­zőt keres 6 hónap pró­ba­idő kikö­té­sé­vel. A mun­ka­vég­zés helye a Fővá­ro­si Főügyész­ség (1054 Buda­pest, Aka­dé­mia utca 13.).

 A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek:

 • magyar állam­pol­gár­ság,
 • bün­tet­len elő­élet,
 • az állam­ház­tar­tás­ról szóló tör­vény vég­re­haj­tá­sá­ról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren­de­let 55. § (3) bekez­dés sze­rint fel­ső­ok­ta­tás­ban szer­zett gaz­da­sá­gi szak­kép­zett­ség, vagy leg­alább közép­fo­kú isko­lai vég­zett­ség és emel­lett pénzügyi-számviteli képe­sí­tés,
 • pénz­ügyi terü­le­ten szer­zett leg­alább 1-3 év szak­mai tapasz­ta­lat,
 • gya­kor­lott szin­tű MS Offi­ce (iro­dai alkal­ma­zá­sok) isme­ret.

Előnyt jelent:

 • állam­ház­tar­tá­si mér­leg­ké­pes köny­ve­lői vég­zett­ség,
 • Forrás.NET integ­rált ügy­vi­te­li rend­szer isme­re­te.

Ellá­tan­dó fel­ada­tok:

 • a Forrás.Net Integ­rált ügy­vi­te­li rend­szer pénzügy-számvitel modul­já­nak keze­lé­se,
 • szál­lí­tói szám­lák, egyéb kifi­ze­té­sek ikta­tá­sa,
 • banki uta­lá­sok elő­ké­szí­té­se, tel­jes körű ellá­tá­sa,
 • köte­le­zett­ség­vál­la­lá­sok nyil­ván­tar­tá­sa,
 • elő­irány­za­tok tel­je­sí­té­sé­vel kap­cso­la­tos adat­szol­gál­ta­tá­sok és kimu­ta­tá­sok elké­szí­té­se,
 • havi és az éves zárá­sok­kal kap­cso­la­tos fel­ada­tok ellá­tá­sa.

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irány­adók.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell fény­kép­pel ellá­tott rész­le­tes szak­mai önélet­raj­zot, amely tar­tal­maz­za:

 • a sze­mé­lyes ada­to­kat,
 • a tele­fo­nos és e-mailen tör­té­nő elér­he­tő­sé­get,
 • az isko­lai vég­zett­sé­get,
 • az egyéb kép­zett­sé­get,
 • az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap),
 • a pályá­zó által alá­írt nyi­lat­ko­za­tot, amely­ben a pályá­za­ti ügy­in­té­zés során benyúj­tott ira­tok­ban és önélet­rajz­ban fel­tün­te­tett ada­ta­i­nak keze­lé­sé­hez hoz­zá­já­rul.

Csa­tol­ni kell továb­bá a vég­zett­sé­get iga­zo­ló okirat­má­so­la­to­kat.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű, illet­ve nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt, vala­mint a vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vá­nya­i­nak, okira­ta­i­nak ere­de­ti vagy hite­le­sí­tett máso­la­tát be kell mutat­nia.

 A jelent­ke­zé­se­ket az önélet­rajz, az adat­ke­ze­lés­hez való hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat, vala­mint a vég­zett­sé­get iga­zo­ló okirat­má­so­la­tok csa­to­lá­sá­val a fovaros.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük kül­de­ni.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. novem­ber 20. napja.