Főoldal » Hírek » A Fővárosi Főügyészség indítványa alapján letartóztatták a kábítószer-kereskedéssel gyanúsított fővárosi férfit – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi fotóval

A férfi a gyanú sze­rint maga ter­mesz­tet­te és por­ci­óz­ta a mari­hu­á­nát, ame­lyet érté­ke­sí­tett. Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba helyezték.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 38 éves férfi buda­pes­ti ott­ho­ná­ban – vilá­gí­tó és leve­gőz­te­tő beren­de­zés­sel, sát­rak­kal, és cso­ma­go­ló gépek­kel – ken­dert ter­mesz­tett, és mari­hu­á­nát cso­ma­golt, ame­lyet érté­ke­sí­tett. A fér­fit a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda 2021. augusz­tus 9-én elfog­ta és az álta­la hasz­nált ingat­la­nok­ban, mivel a gyanú sze­rint bérelt is egyet, ame­lyet rak­tár­nak hasz­nált, a nyo­mo­zók jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, illet­ve 1,3 mil­lió forint­nál több kész­pénzt talál­tak, amit lefoglaltak.

A rend­őr­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­hoz a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, a férfi jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érdekében.

A bíró­ság a letar­tóz­ta­tást – az indít­vánnyal egye­ző indo­kok alap­ján – elrendelte.

A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zés­sel élt.

A rend­őr­ség által az ügy­ben kiadott, fény­ké­pes köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-fovarosban-arulta-a-drogot-elfogtak-a-kr-nni