Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség indítványa alapján letartóztatták a Mexikói úti életveszélyt okozó testi sértés gyanúsítottját

A huszon­hét éves férfi nem kapott ciga­ret­tát az utcán, és nem tet­szett neki, hogy el akar­ják kül­de­ni, ezért meg­ütöt­te azok egyi­két, akik­től kért. A sér­tett elesett és élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett. A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a huszon­hét éves férfi 2020. ápri­lis 7-én, az esti órák­ban, a XIV. kerü­let, Mexi­kói úton lévő busz­pá­lya­ud­va­ron több­ször ciga­ret­tát kért egy ita­lo­zó tár­sa­ság­tól, azon­ban nem kapott. A tár­sa­ság meg­elé­gel­te a tola­ko­dá­sát, és egyi­kük – a sér­tett – meg­lök­te a vál­lát, amely­re a férfi úgy rea­gált, hogy ököl­lel fejen ütöt­te. A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben elesett, és élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szenvedett.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letartóztatására.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – fel­leb­be­zés­sel nem táma­dott, ezért vég­le­ges vég­zé­sé­vel – az indít­vány alap­ján elren­del­te a férfi letartóztatását.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség szá­mos eset­ben fel­hív­ta és most is fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a tipi­kus, és sokak által egy­sze­rű indu­la­ti cse­lek­mény­nek tar­tott, egy­sze­ri ütés is könnyen vég­ződ­het tra­gé­di­á­val, külö­nö­sen, ha a sér­tett elesik.