Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség indítványára a bíróság perújítást rendelt el a Hunvald-ügyben

A Kúria 2016. május 2-án Hun­vald György ter­helt tekin­te­té­ben for­mai okok­ból hatá­lyon kívül helyez­te a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la azon jog­erős íté­le­tét, amellyel sor került Hun­vald György bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, illet­ve vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kiszabására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2016. május 27. nap­ján per­újí­tá­si indít­ványt nyúj­tott be a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re annak érde­ké­ben, hogy a Hun­vald György bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tó és őt sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel sújtó íté­let­nek érvényt szerezzen.

A hatá­lyon kívül helye­zés okát ugyan­is kizá­ró­lag az képez­te, hogy a Hun­vald Györggyel szem­ben folya­mat­ban volt bün­te­tő­el­já­rá­so­kat egye­sí­te­ni kel­lett volna bíró­sá­gi szak­ban, ez azon­ban elmaradt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék vég­zé­se sze­rint a főügyész­sé­gi indít­vány helyt­ál­ló­an hivat­ko­zott arra, hogy a vád sze­rin­ti idő­pont­ban hatá­lyos tör­vé­nyek alap­ján foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény az, ha az elkö­ve­tő ugyan­olyan bűn­cse­lek­ményt egy­sé­ges elha­tá­ro­zás­sal, azo­nos sér­tett sérel­mé­re, rövid idő­kö­zön­ként több­ször követ el - ennek elle­né­re a bün­te­tő­el­já­rá­sok egye­sí­té­sé­re a bíró­sá­gi szak­ban nem került sor.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék mind­ezek alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség per­újí­tá­si indít­vá­nyát meg­ala­po­zott­nak talál­ta és a per­újí­tást elren­del­te, miu­tán az indít­vány­ban hivat­ko­zott bizo­nyí­té­kok átte­kin­té­se alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy azok összes­sé­ge alkal­mas annak való­szí­nű­sí­té­sé­re, hogy a per­újí­tá­si eljá­rás­ban a hűt­len keze­lés­sel érin­tett rész­cse­lek­mé­nyek­ben Hun­vald György bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra és vele szem­ben bün­te­tés kisza­bá­sá­ra kerül­het sor.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye