Főoldal » Hírek » A Fővárosi Főügyészség indítványozta a zuglói emberölés gyanúsítottjának letartóztatását

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 37 éves férfi egy kés­sel olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét, hogy a nő a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 37 éves kül­föl­di férfi 2021. ápri­lis 24-én a XIV. kerü­let­ben beszállt a sér­tett által hasz­nált gép­ko­csi­ba és ott – jelen­leg meg nem hatá­roz­ha­tó előz­mé­nyek után – egy kés­sel bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság élet­vé­del­mi nyo­mo­zói a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kül­föl­di gya­nú­sí­tott magyar­or­szá­gi sze­mé­lyi körül­mé­nye­it, vala­mint a kiemelt tár­gyi súlyú ügy­ben a bün­te­té­si tétel nagy­sá­gát együt­te­sen érté­kel­ve, meg­ala­po­zot­tan lehet tar­ta­ni attól, hogy a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés nél­kül a gya­nú­sí­tott a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, az orszá­got elhagy­ná, meg­szök­ne vagy elrej­tőz­ne. Emel­lett konk­rét adat merült fel arra, hogy meg­pró­bál­ta meg­hi­ú­sí­ta­ni a bizonyítást.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség mind­ezek­re tekin­tet­tel, csak a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra lát ala­pot, ezért erre tett indít­ványt a nyo­mo­zá­si bírónál.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.