Főoldal » Hírek » A Fővárosi Főügyészség reakciója a Quaestor üggyel kapcsolatban megjelent sajtóhírekre

Több inter­ne­tes por­tá­lon is meg­je­len­tek jog­sér­tést sugal­ló írá­sok egy Quaes­tor ügy­höz kap­cso­ló, bűn­ügyi zár alatt lévő szál­lo­da tulaj­don­szer­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. A Quaes­tor ügy­ben elren­delt zár alá véte­lek­kel kap­cso­lat­ban már koráb­ban is jelen­tek meg alap­ta­lan híresztelések.

A meg­je­lent írá­sok vala­mi­lyen jog­sér­tés­sel tör­tént tulaj­don­szer­zés­re utal­nak, hivat­koz­va arra, hogy a cik­kek­ben sze­rep­lő ingat­lan érté­ke­sí­tést meg­aka­dá­lyo­zó bűn­ügyi zár alatt áll.

Ezen saj­tó­hí­rek­kel ellen­tét­ben a való­ság a következő:

A Fővá­ro­si Főügyész­ség még a nyo­mo­zás során, vagyon­el­kob­zás biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból indít­vá­nyoz­ta a szó­ban lévő szál­lo­dá­ra is kiter­je­dő zár alá vétel elren­de­lé­sét, amit a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság még 2015. évben elren­delt, a bűn­ügyi zár­lat tényét az ingat­lannyil­ván­tar­tás­ba bejegyezték.

Az új tulaj­do­nos 2018. évben árve­ré­si vétel jog­cí­men sze­rez­te meg az ingat­lan tulaj­don­jo­gát, amit az ingat­lannyil­ván­tar­tás­ba szin­tén bejegyeztek.

Az új tulaj­do­nos ezt köve­tő­en kérel­met ter­jesz­tett elő a zár alá vétel fel­ol­dá­sá­ra, amit azon­ban a Fővá­ro­si Tör­vény­szék - a Fővá­ro­si Főügyész­ség erre irá­nyu­ló indít­vá­nya­i­val egye­ző­en - eluta­sí­tott. A bíró­ság a dön­té­sé­ben egye­bek mel­lett utalt arra, hogy az ingat­lan az ingat­lannyil­ván­tar­tás­ban fel­jegy­zett bűn­ügyi zár­lat tényé­től füg­get­le­nül vég­re­haj­tás alá von­ha­tó. A bűn­ügyi zár­lat tehát nem képe­zi aka­dá­lyát árve­rés foga­na­to­sí­tá­sá­nak sem. A zár alá vétel ténye ettől füg­get­le­nül a tulaj­do­ni lapon ezután is vál­to­zat­la­nul szerepel.

Az ingat­lannyil­ván­tar­tás­ban fel­tün­te­tett zár alá vétel ténye ezál­tal ismert a tulaj­don­jo­got később, jog­sze­rű­en meg­szer­ző továb­bi sze­mé­lyek előtt is.

A zár alá vétel ténye tehát a tulaj­do­ni lapon tovább­ra is vál­to­zat­la­nul szerepel.

Ez tehát - ellen­tét­ben azzal, amit a fen­ti­ek kap­csán meg­je­lent saj­tó­hí­rek sugal­la­nak - azt jelen­ti, hogy marasz­ta­ló íté­let, és eset­le­ges vagyon­el­kob­zás ese­tén a vég­re­haj­tás­nak nincs akadálya.