Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye a Quaestor ügy fejleményei kapcsán

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a Quaes­tor ügy­ben 2016. ápri­lis 1. nap­ján elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, amely ülé­sen a bíró­ság a vád­irat hiá­nyos­sá­ga­i­nak pót­lás­ra hívta fel a Fővá­ro­si Főügyész­sé­get. A bíró­ság teg­na­pi napon kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyé­ben írtak sze­rint a Fővá­ro­si Tör­vény­szék meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­irat hiá­nyo­san tar­tal­maz­za a bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­je­lö­lé­sét, vala­mint azt, hogy azok mely cse­lek­mény bizo­nyí­tá­sá­ra szolgálnak.

Ezzel szem­ben az elő­ké­szí­tő ülés során a bíró­ság azt kérte szá­mon az ügyész­ség­től, hogy a vád­irat­ban azt nem jelöl­te meg, hogy az összes – 6 mil­lió dara­bot meg­ha­la­dó fájl – elekt­ro­ni­kus bizo­nyí­ték ese­tén az ada­tok pon­to­san mely tény bizo­nyí­tá­sá­ra szol­gál­nak. Erre azon­ban tör­vé­nye­sen 2014. janu­ár 1. nap­ját köve­tő­en nem is kerül­he­tett volna sor.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye