Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása a Quaestor károsultak mai tüntetésen felvetett egyes kérdéseivel kapcsolatban - VIDEÓVAL

Dr. Ibo­lya Tibor fővá­ro­si főügyész 2016. feb­ru­ár 05. nap­ján saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott a Quaes­tor ügy­ben tör­tént vád­eme­lés tár­gyá­ban. A fővá­ro­si főügyész a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón egye­bek mel­lett külön kitért a nyo­mo­zás több tíz­ezer sér­tet­tet érin­tő mel­lő­zé­sé­re és annak rész­le­tes indo­ka­i­ra, vala­mint a zár alá vétel­lel kap­cso­la­tos kér­dé­sek­re is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye
 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.