Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása a Quaestor ügy mai fejleményei kapcsán

A Quaes­tor ügy első­ren­dű vád­lott­ja, T. Csaba és védő­je az ügy mai tár­gya­lá­sán szóvá tette azt - amire egy­út­tal a vád­lott az egyik heti­lap mai szá­má­ban meg­je­lent inter­jú­já­ban is kitért -, hogy a nyo­mo­zás során a ható­sá­gok (nyo­mo­zó ható­ság, ügyész­ség) nem intéz­ked­tek a Quaestor-csoport vagyon­tár­gyai nagy részé­nek biz­to­sí­tá­sa érdekében.

A vád­lott és védő­je a mai tár­gya­lá­son egy­út­tal indít­vá­nyoz­ta a Quaestor-csoport egyes vagyon­ele­me­i­nek zár alá vételét.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fen­ti­ek­kel kap­cso­lat­ban a követ­ke­ző tájé­koz­ta­tást adja:

A nyo­mo­zás elren­de­lé­se után elren­delt és később fenn­tar­tott vagyo­ni jel­le­gű biz­to­sí­tá­si intéz­ke­dé­sek (lefog­la­lás, zár alá vétel) elsőd­le­ge­sen a későb­bi vád­lot­tak magán­va­gyo­nát érin­tet­ték. A Quaes­tor cég­va­gyon­nak a zár alá nem vett része a fel­szá­mo­lá­si és vég­el­szá­mo­lá­si eljá­rá­sok­nak a bün­te­tő eljá­rás mene­té­től  füg­get­len, lehe­tő­ség sze­rin­ti leg­gyor­sabb, a sér­tet­tek minél tel­je­sebb kielé­gí­té­sé­nek cél­ját szol­gál­ta. Bűn­ügyi zár alá véte­lük a fel­szá­mo­lá­si eljá­rást nehe­zí­tet­te volna meg és kitol­ta volna a sér­tet­ti igé­nyek kielé­gí­té­sét a bün­te­tő­el­já­rás végé­nek még jelen­leg is bizony­ta­lan  idejére.

Továb­bá, T. Csaba a nyo­mo­zás során, ille­tő­leg a vagyon-visszaszerzési eljá­rás során nem indít­vá­nyoz­ta a Quaes­tor cso­port vagyon­ele­me­i­nek zár alá véte­lét. Ezzel szem­ben az ügy­ben zár alá vételt az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró ren­delt el.

Jel­lem­ző továb­bá, hogy a nyo­mo­zás során foga­na­to­sí­tott zár alá véte­lek elren­de­lé­se ellen az érin­tett vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­be­zé­se­ket jelen­tet­tek be, eredménytelenül.