Főoldal » Hírek » A Fővárosi Főügyészség visszautasítja egy jogász végzettségű gyanúsított nagy nyilvánosság előtt tett valótlan állításait

A Fővá­ro­si Főügyész­ség nem rea­gál vád­lot­tak, illet­ve gya­nú­sí­tot­tak közös­sé­gi olda­la­kon, illet­ve saj­tó­ban meg­fo­gal­ma­zott állí­tá­sa­i­ra, azon­ban jelen eset­ben nem tud elte­kin­te­ni attól, hogy ref­lek­tál­jon a köz­vé­le­ményt súlyo­san fél­re­ve­ze­tő, illet­ve meg­té­vesz­tő valót­lan állí­tá­sok­ra, külö­nös tekin­tet­tel arra, hogy azo­kat a nagy nyil­vá­nos­ság tájé­koz­ta­tá­sa érde­ké­ben már több írás­ban a média is átvet­te.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda nyo­mo­zást foly­tat zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

Az ügy egyik gya­nú­sí­tott­ja a napok­ban több fél­re­ve­ze­tő, a ténye­ket elfer­dít­ve bemu­ta­tó nyi­lat­ko­za­tot tett rész­ben közös­sé­gi olda­lán, rész­ben az elekt­ro­ni­kus saj­tó­ban.

A jogász vég­zett­sé­gű gya­nú­sí­tott közös­sé­gi poszt­já­ban azt állí­tot­ta, hogy a Fővá­ro­si Főügyész­ség „ráuszí­tot­ta” a Nem­zet­biz­ton­sá­gi Szak­szol­gá­la­tot. A való­ság ezzel szem­ben az, hogy a rend­őr­ség a nyo­mo­zás során nyel­vész­szak­ér­tő­ként ren­del­te ki - a véle­mény adá­sá­ra jog­sza­bály­ban fel­jo­go­sí­tott és kom­pe­ten­ci­á­val ren­del­ke­ző - Nem­zet­biz­ton­sá­gi Szak­szol­gá­lat Szak­ér­tői Inté­ze­tét. A nyo­mo­zó ható­ság átad­ta a szak­ér­tő részé­re a rend­őr­ség által – szin­tén jog­sze­rű­en – kezelt ada­to­kat és ira­to­kat, ame­lyek meg­is­me­ré­sé­re a szak­ér­tő jogo­sult.

Egyéb­iránt meg­jegy­zen­dő, hogy a nyel­vész­szak­ér­tő véle­mé­nyé­nek a jogász meg­gya­nú­sí­tá­sa szem­pont­já­ból nem is volt rele­van­ci­á­ja, mivel a jelen­le­gi meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, ő bűn­se­géd­je volt 9 rend­be­li bűn­cse­lek­mény­nek, ami azt jelen­ti, hogy a – rész­ben külön­le­ges – sze­mé­lyes ada­tok nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­lá­hoz segít­sé­get nyúj­tott.

A jogász vég­zett­sé­gű gya­nú­sí­tott koráb­ban azt is állí­tot­ta, hogy a Fővá­ro­si Főügyész­ség ,,gya­kor­la­ti­lag átvert” egy közös­sé­gi média­szol­gál­ta­tót. Ezzel szem­ben a való­ság az, hogy a Fővá­ro­si Főügyész­ség a tör­vé­nyi elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő jog­se­gély­ké­rel­me­ket ter­jesz­tett elő kül­föl­di igaz­ság­ügyi ható­sá­gok részé­re (és nem köz­vet­le­nül egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak). A kül­föl­di ható­sá­gok a nem­zet­kö­zi elő­írá­sok­nak és a saját jog­sza­bá­lya­ik­nak való meg­fe­le­lés ellen­őr­zé­sét köve­tő­en, azo­kat tel­je­sí­tet­ték.

Eze­ket az állí­tá­so­kat a Fővá­ro­si Főügyész­ség hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sít­ja, az ügyész­ség a vonat­ko­zó tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­se­ket betart­va jár el.

A folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás a bün­te­tő­el­já­rá­si és más vonat­ko­zó tör­vé­nyek betar­tá­sá­val folyik.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a jövő­ben nem kíván rea­gál­ni a gya­nú­sí­tott – fen­ti­ek­hez hason­ló - napi média meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ra.