Főoldal » Hírek » A Fővárosi Nyomozó Ügyészség elutasította a Völner-ügyben eljáró ügyészek ellen tett feljelentést - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A fel­je­len­tést hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség meg nem neve­zett ügyé­sze, illet­ve ügyé­szei ellen tették.

A fel­je­len­tés lénye­ge sze­rint a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ügy­ben eljá­ró ügyé­sze, illet­ve ügyé­szei azzal szeg­ték meg hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket, hogy nem indít­vá­nyoz­tak dr. Völ­ner Pál gya­nú­sí­tot­tal szem­ben sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dést, és ezzel jog­ta­lan előny­höz kíván­ták jut­tat­ni dr. Völ­ner Pál gyanúsítottat.

A fel­je­len­tés­ben írtak­kal ellen­tét­ben, a Bün­te­tő­el­já­rá­sól szóló tör­vény nem hatá­roz meg olyan ese­tet, ami­kor az ügyész a letar­tóz­ta­tást köte­les indít­vá­nyoz­ni. Ellen­ben a tör­vény elő­ír­ja, hogy bün­te­tő­el­já­rás­ban alap­ve­tő jogot kor­lá­toz­ni csak a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott okból, módon és mér­ték­ben lehet, fel­té­ve, hogy az elér­ni kívánt cél kisebb kor­lá­to­zás­sal nem biztosítható.

Az eljá­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei alap­ján, a foko­za­tos­ság és az ará­nyos­ság elve azt is magá­ban fog­lal­ja, hogy kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra csak akkor kerül­het sor, ha az elér­ni kívánt cél kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sa nél­kül nem biz­to­sít­ha­tó. A letar­tóz­ta­tás ugyan­is nem cél, hanem esz­köz, így az eljá­ró ügyész­nek, bíró­nak min­dig mér­le­gel­nie kell azt, szükséges-e a letar­tóz­ta­tás a bün­te­tő­el­já­rás ered­mé­nyes lefolytatásához.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség dr. Völ­ner Pál és tár­sai cse­lek­vő­sé­gét érin­tő­en szé­les­kö­rű nyo­mo­zást foly­tat, fel­ter­jesz­tést tett a leg­főbb ügyész­hez dr. Völ­ner Pál ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sé­re, amit a leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés­nél kez­de­mé­nye­zett, majd a men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sét köve­tő­en, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki dr. Völ­ner Pált.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az eljá­ró ügyé­szek nem követ­tek el bűn­cse­lek­ményt, ezért a fel­je­len­tést elutasította.