Főoldal » Hírek » A garázda fiatal férfi törött üvegdarabbal támadt a sértettre - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki bosszú­ból üveg­da­rab­bal meg­vág­ta a sér­tett mell­ka­sát.

A vád­irat sze­rint a fia­tal férfi 2021. júni­us 21-én, 23 óra­kor Hen­ci­dán, a sér­tett ingat­la­na előtt kia­bál­va zavar­ta a ház­ban lévő­ket. A sér­tett kiszólt a vád­lott­nak, hogy fejez­ze be a han­gos­ko­dást. Közöt­tük han­gos szó­vál­tás ala­kult ki és a sér­tett közöl­te, hogy ki fog menni az utcá­ra.

A vád­lott nem hagyott fel garáz­da visel­ke­dé­sé­vel, ezért a sér­tett kiment. Az elkö­ve­tő a közel­ben lévő élel­mi­szer­bolt sze­mét­tá­ro­ló­já­ból kivett egy üres üdí­tős üve­get, annak alját letör­te és a törött üveg­gel ment a sér­tett kapu­já­hoz. A sér­tett a jár­dán ismé­tel­ten fel­szó­lí­tot­ta a fia­talt arra, hogy ne han­gos­kod­jon, azon­ban a férfi ezen fel­dü­höd­ve rátá­madt, és a törött üveg­gel meg­vág­ta a fél­mez­te­len sér­tett mell­ka­sát. A sér­tett hát­rált, azon­ban a férfi ismé­tel­ten felé csa­pott, és a törött üveg­gel meg­vág­ta a jobb vál­lát.

A sér­tett beme­ne­kült a házá­ba, a táma­dó pedig a törött üve­get bedob­ta a sér­tett udva­rá­ra és a köze­li busz­meg­ál­ló­ba ment, ahol őt az intéz­ke­dő rend­őrök rövid időn belül elfog­ták.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett­nek a mell­ka­sán és a vál­lán 8 napon belül gyó­gyu­ló vágott sérü­lé­se kelet­ke­zett. Tekin­tet­tel azon­ban a sérült test­tá­jék­ra, fenn­állt a reá­lis lehe­tő­sé­ge élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­nak is, amely­nek elma­ra­dá­sa csu­pán a vélet­len­nek, illet­ve a sér­tett hát­rá­lá­sá­nak volt köszön­he­tő.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a sza­bad lábon véde­ke­ző vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá az elkö­ve­tés esz­kö­ze­ként hasz­nált törött üveg­da­ra­bot koboz­za el.