Főoldal » Hírek » A gázfegyver elűzte a túlerőt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy férfi ellen cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2019. júni­us hónap ele­jén a dél­utá­ni órák­ban gép­jár­mű­vel meg­ér­kez­tek egy encsi ven­dég­lá­tó­hely előt­ti par­ko­ló­ba, ahol a sér­tett férfi egy barát­já­val ita­lo­zott. Ahogy kiszáll­tak az autó­ból, azon­nal a sér­tett irá­nyá­ba indul­tak, egyi­kük kezé­ben egy bozót­vá­gó­sze­rű esz­köz volt, míg a másik vád­lott­nál vascső.

Szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, amely köz­ben a vád­lot­tak az esz­kö­zök­kel meg­pró­bál­ták meg­üt­ni a sér­tet­tet, egyi­kük­nek sike­rült, az ütés a sér­tett mell­ka­sát érte, ami­től föld­re esett, de rög­tön fel­állt és mene­kü­lő­re fogta, besza­ladt a köze­li presszó­ba, és a rácsos üve­ge­zett bejá­ra­ti ajtót magá­ra zárta.

Táma­dói viszont követ­ték, mind­annyi­an a bejá­rat­hoz men­tek, egyi­kük faka­ró­val, másik vas­cső­vel ütöt­te az ajtót, míg továb­bi két vád­lott pusz­ta kéz­zel rángatta.

A sér­tett ijed­té­ben, ille­tő­leg azért, hogy táma­dó­it meg­hát­rá­lás­ra kény­sze­rít­se, elő­vet­te a gáz­ri­asz­tó fegy­ve­rét és elsü­töt­te. A vád­lot­tak erre fel­hagy­tak cse­lek­mé­nyük­kel, a presszó dol­go­zó­ja pedig kihív­ta a rendőröket.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sos sérü­lést szen­ve­dett el, de nem ter­jesz­tett elő magánindítványt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben, akik közül kettő bün­tet­len, kettő pedig bün­te­tett elő­éle­tű – bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.