Főoldal » Archív » A gépkocsijában kábítószert rejtegető férfi előzetes letartóztatását indítványozza az ügyészség

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­ügy­ben indít­vá­nyoz­za a lábat­la­ni férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A gyanú sze­rint a mun­ka­nél­kü­li férfi hosszabb ideje árul­ta a kris­tály faj­tá­jú kábí­tó­szert a kiter­jedt vevő­kö­ré­nek 4500 Ft/gramm áron. A gya­nú­sí­tot­tat 2018. már­ci­us 24-én köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, amely­nek során a rend­őrök az autó­ban elrejt­ve nagyobb mennyi­sé­gű kábí­tó­szert talál­tak. A kábí­tó­szert a férfi Buda­pes­ten vásá­rol­ta azért, hogy tovább­ér­té­ke­sít­se. A gép­jár­mű­ben, illet­ve a férfi laká­sán a nyo­mo­zók kábítószer-kereskedelem bevé­te­lé­ből szár­ma­zó több száz­ezer forin­tot fog­lal­tak le.

Az elkö­ve­tő ter­hé­re rótt kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott a sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást, illet­ve tar­ta­ni kell attól is, hogy a keres­ke­dést tovább folytatná.

Az indít­vány­ról a nyo­mo­zá­si bíró a mai nap folya­mán dönt.