Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A gödöllői HÉV-en raboltak – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik isme­ret­le­nül maradt tár­suk­kal együtt a gödöl­lői HÉV-en rabol­tak ki egy fia­tal fiút.

A vád­irat sze­rint a három elkö­ve­tő 2024. már­ci­us 19-én, éjsza­ka, a HÉV sze­rel­vé­nyen utaz­va kinéz­te magá­nak a sér­tet­tet. Egyi­kük - aki a cse­lek­ményt a későb­bi­ek­ben irá­nyí­tot­ta - oda­lé­pett hozzá és beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett, amely­nek során látta, hogy drága mobil­te­le­fon­ja van. Ezután vissza­tért a társaihoz.

Kere­pes állo­más­ra érve ugyan­ezen elkö­ve­tő újra a sér­tett­hez lépett és kivet­te a kezé­ből a 140.000 forint érté­kű készü­lé­ket, majd meg­pró­bált leszáll­ni, de a sze­rel­vény ajta­ja bezá­rult. Ekkor a kocsi­ban már csak az elkö­ve­tők és a sér­tett uta­zott. Ezután mind­há­rom elkö­ve­tő elin­dult a fiú irá­nyá­ba és közü­lük az irá­nyí­tó közöl­te vele, hogy adja oda min­de­nét. Ez az elkö­ve­tő elvet­te zse­bé­ből a pénz­tár­cá­ját is és abból kivet­te a pénzt - 10.000 forin­tot - majd a tár­cát vissza­dob­ta a sértettnek.

Ezt köve­tő­en ugyan­ezen férfi elő­vett egy kést is és újra fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adja át az összes érté­két. A meg­ré­mült sér­tett hát­rál­ni kez­dett, de a három férfi követ­te és végül ket­ten közü­lük át is kutat­ták őt, illet­ve tás­ká­já­nak tar­tal­mát a föld­re borí­tot­ták, miköz­ben az irá­nyí­tó a kés­sel sakk­ban tar­tot­ta. A három férfi ekkor még továb­bi közel 50.000 forint­nyi érté­ket vett el a sértettől.

Idő­köz­ben a HÉV Szi­las­li­ge­ten meg­állt és a sér­tett össze­kap­kod­va hol­mi­ja­it leug­rott róla, majd segít­sé­get kért egy másik utas­tól, aki kihív­ta a rend­őrö­ket. Ezzel egy­idő­ben az elkö­ve­tők is leszáll­tak és elsé­tál­tak onnan Kere­pes irányába.

A gödöl­lői rend­őrök pár nap alatt beazo­no­sí­tot­tak két elkö­ve­tőt a három­ból és őket el is fogták.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tők ellen.