Főoldal » Archív » A gyalogost gázoló ittas sofőr letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak az ötven­há­rom éves nőnek, aki miu­tán 2020. janu­ár 27-én dél­ben jár­mű­vét itta­san vezet­ve Kecs­ke­mé­ten a zeb­rán elütött egy gya­lo­gost, még ugyan­ezen a napon dél­után Solt­vad­ker­ten szin­tén ittas álla­pot­ban újabb bal­ese­tet oko­zott, majd a hely­szín­ről elhaj­tott anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, vala­ki megsérült-e.

A gyanú sze­rint a nő 2020. janu­ár 27-én 11 óra 30 perc­kor itta­san köz­le­ke­dett jár­mű­vé­vel Kecs­ke­mé­ten, a Nyíri úton, ahol egy gya­log­át­ke­lő­he­lyen ittas­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­ség miatt elütöt­te a kerék­pár­ját maga mel­lett tolva sza­bá­lyo­san átke­lő gya­lo­gost. A sér­tett a gázo­lás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos-életveszélyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A gya­nú­sí­tott a vele szem­be­ni rend­őri intéz­ke­dé­se­ket köve­tő­en jár­mű­vé­vel Solt­vad­kert­re ment, ahol 15 óra 32 perc­kor ittas­sá­ga miatt neki­üt­kö­zött az előt­te hala­dó és a kanya­ro­dá­si szán­dé­ka miatt las­sí­tó jár­mű­nek. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a gép­jár­mű­vek meg­ron­gá­lód­tak. Ezután a gya­nú­sí­tott nem állt meg, anél­kül tovább­haj­tott, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, vala­ki a bal­eset­ben megsérült-e.

A nyo­mo­zó ható­ság a nőt súlyos testi sér­tést okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te, ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge, továb­bá cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként kihallgatta.

A gya­nú­sí­tott elő­éle­té­re, a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­gá­ra, továb­bá arra figye­lem­mel, hogy az álta­la oko­zott bal­eset hely­szí­né­ről a fele­lős­ség­re vonás alóli kibú­vás érde­ké­ben elme­ne­kült, az ügyész­ség a nő letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt a mai napon indítványozta.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés nem vég­le­ges, mert a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.