Főoldal » Hírek » A gyermeke szeme láttára lopta el a buszon felejtett táskát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy cse­nyé­tei fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott férfi 2021. feb­ru­ár 3-án dél­után, lakó­he­lyé­re tart­va a 11 éves kis­fi­á­val együtt Bak­ta­ké­ken fel­szállt a Mis­kolc­ról menet­rend­sze­rű­en Cse­nyé­te irá­nyá­ba köz­le­ke­dő távol­sá­gi autóbuszra.

Ugyan­ezen a busz­já­ra­ton tar­tóz­ko­dott néhány perc­cel koráb­ban egy férfi, aki Asza­ló­ig uta­zott, azon­ban leszál­lás köz­ben a jár­mű­vön felej­tet­te a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­nát képe­ző és részé­re hasz­ná­lat­ra átadott lap­top­tás­kát, a benne lévő lap­top­pal, vala­mint tar­to­zé­ka­i­val együtt össze­sen mint­egy 260.000 forint érték­ben. A  tás­ká­ban vol­tak még a férfi 48.850 forint érté­kű hasz­ná­la­ti tár­gyai, így a mobil­te­le­fon­ja is.

Mikor a vád­lott a gyer­me­ké­vel a busz­ra fel­szállt, a jármű hátsó részé­ben ész­re­vet­te az elha­gyott lap­top­tás­kát, azon­ban ezt nem jelez­te a busz­ve­ze­tő­nek. A tás­kát a gyer­me­ke szeme lát­tá­ra, eltu­laj­do­ní­tá­si szán­dék­kal magá­hoz vette és később sem tett sem­mit azért, hogy azt tulaj­do­no­sa visszakaphassa.

A vád­lott, mint a kis­ko­rú gyer­me­ke neve­lé­sé­re, fel­ügye­le­té­re illet­ve gon­do­zá­sá­ra köte­les sze­mély azzal, hogy a gyer­mek előtt bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, a neve­lé­si fel­ada­ta­i­ból eredő köte­le­zett­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, mellyel a kis­ko­rú erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A nyo­mo­zó ható­ság a lap­to­pot és tar­to­zé­ka­it az eljá­rás során lefog­lal­ta és átad­ta sér­tett kép­vi­se­lő­jé­nek, míg a buszon utazó férfi sze­mé­lyes érték­tár­gya­i­nak eltu­laj­do­ní­tá­sa miatt a vád­lot­tal szem­ben külön sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult. A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az Encsi Járásbíróságnak.