Főoldal » Hírek » A gyógyszertárba menet felgyújtotta a búzatáblát – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a cél­ta­lan gyúj­to­ga­tá­sá­val több mint nyolc­száz­ezer forint kárt oko­zott, hat­ha­tós embe­ri beavat­ko­zás hiá­nyá­ban azon­ban az egész búza­táb­lát, illet­ve a kör­nye­ző mező­gaz­da­sá­gi terü­le­te­ket is veszély­be sodor­ta volna.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi 2021 júli­u­sá­ban gya­log indult gyógy­szer­tár­ba Len­gyel­tó­ti­ban, útköz­ben pedig egy szán­tó­föld mel­lett haladt el. A vád­lott ekkor min­den ok nél­kül elha­tá­roz­ta, hogy az elve­tett búzát fel­ége­ti, ezért azt két, egy­más­tól körül­be­lül har­minc méter­re lévő helyen a nála lévő öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta. Mivel a tűz a szá­raz alj­nö­vény­ze­ten keresz­tül gyor­san ter­jedt, a vád­lott meg­ijedt és sie­tő­sen távo­zott a helyszínről.

A fel­szál­ló füs­töt ész­lel­ve a hely­szín­re érke­zett egy trak­to­ros, aki a tűz­zel érin­tett terü­le­tet kör­be­tár­csáz­va meg­aka­dá­lyoz­ta a lán­gok tovább­ter­je­dé­sét, a kataszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sai pedig nem sok­kal később elol­tot­ták a tüzet. A gyúj­to­ga­tás követ­kez­té­ben több mint két­hek­tár­nyi terü­let kapott láng­ra, oltás hiá­nyá­ban azon­ban az egész búza­táb­la leégett volna, és fenn­állt a lehe­tő­sé­ge annak is, hogy a tűz átter­jed­jen a szom­szé­dos területekre.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az aláb­bi fotót a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te, azon a fel­ége­tett föld egy része látható.

felégetett búzaföld