Főoldal » Archív » A Győr környéki férfi évek óta bántalmazta, zsarolta édesanyjáékat

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy Győr kör­nyé­ki fér­fi­val szem­ben, aki éve­ken át bán­tal­maz­ta, zsa­rol­ta rok­kant­nyug­dí­jas édes­any­ját és annak élet­tár­sát.

A 34 éves férfi 2011 óta külön élt édes­any­já­ék­tól, azon­ban tovább­ra is elvár­ta rok­kant­nyug­dí­jas édes­any­já­tól, hogy fizes­se szám­lá­it, önál­ló ott­ho­ná­nak fenn­tar­tá­si költ­sé­ge­it, fedez­ze meg­él­he­té­sét. A sér­tett­nek heti két alka­lom­mal kel­lett 4.000-4.000 Ft-ot a ter­helt­nek átad­ni.

Mivel a sér­tet­tek nehe­zen tud­tak kisebb össze­ge­ket is kifi­zet­ni, 2014-től a vád­lott egyre agresszí­vab­bá vált: bemá­szott a zárt kapun, édes­any­ját több­ször bán­tal­maz­ta, a fejét ütöt­te, az orrát eltör­te, sár­ral meg­do­bál­ta, a sér­tett élet­tár­sát is ököl­lel bán­tal­maz­ta, édes­any­já­ék házát is kővel dobál­ta, abla­kát betör­te.

A vád­lott 2016-ban folyó­szám­lát is nyi­tott, hogy a sér­tet­tek arra fizes­sék be a köve­telt össze­ge­ket, amit a sér­tet­tek félel­mük­ben meg is tet­tek, mert ilyen alkal­mak­kor a vád­lott leg­alább nem keres­te őket sze­mé­lye­sen.

Az elkö­ve­tő a sér­tet­te­ket rend­sze­re­sen szid­ta, kia­bált velük, meg­ölés­sel fenye­get­te őket.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben 2 rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­lot­tal szem­ben kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés mér­té­ke 2 évtől 8 évig ter­jed­het.