Főoldal » Archív » A halálos közlekedési balesetet okozó szlovén állampolgár elleni vádemelésről - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt vádat emelt az ellen a szlo­vén állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, aki 2015. októ­be­ré­ben a 86. számú főúton sza­bály­ta­lan köz­le­ke­dé­sé­vel egy vét­len jár­mű­ve­ze­tő halá­lát és a jár­mű­vek kiégé­sét okozta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a 86. számú főúton szür­kü­let­ben köz­le­ke­dett Kör­mend felől Egy­há­zas­rá­dóc irá­nyá­ba, ami­kor áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, ahol elő­ször neki­üt­kö­zött a bal­eset elke­rü­lé­se érde­ké­ben az útpad­ka irá­nyá­ba húzó­dó kami­on­nak, amely­nek veze­tő­je a bal­eset követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben meg­sé­rül­tek a vád­lott gép­jár­mű­vé­nek gumi­ab­ron­csai és üzem­anyag­tar­tá­lya is, azon­ban a jármű las­sul­va tovább­ha­ladt a szem­köz­ti for­gal­mi sáv­ban, ahol össze­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő, és az első ütkö­zés miatt las­sí­tó sér­tett által veze­tett tehergépkocsival.

A máso­dik ütkö­zés követ­kez­té­ben mind­két jármű kigyul­ladt, majd tel­je­sen kiégett és a vét­len jár­mű­ve­ze­tő az égési sokk követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhalálozott.

Szom­bat­hely, 2016. októ­ber 4. napján

Dr. Simon József

főügyész

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

ugyeszseg.hu/…/10/2016.-10.-04.-vas-1.pdf