Főoldal » Hírek » A „három csapás” alkalmazásával ítélték életfogytig tartó szabadságvesztésre – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a vád­lott bűnös­sé­gét kimon­dó íté­let hely­ben­ha­gyá­sát abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­ményt köve­tett el egy gyer­mek sérelmére.

A jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott 2022. május 16-án a dél­utá­ni órák­ban juta­lom ígé­re­té­vel a lakó­he­lyé­re csal­ta a busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó 11 éves kis­fi­út.  Vele sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, végez­te­tett. Ami­kor a gyer­mek segít­sé­gért kia­bált, illet­ve meg­kér­dez­te, hogy mikor mehet haza, bán­tal­maz­ta, meg­fe­nye­get­te. Mivel elé­ge­det­len volt a sér­tet­tel, ezért a tele­fon­ján egy por­nog­ráf vide­ót muta­tott neki, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy ő is azt csi­nál­ja. Idő­köz­ben a szü­lők a rend­őr­sé­gen beje­len­tet­ték a gyer­mek eltű­né­sét. Haj­na­li 5 óra után a férfi elen­ged­te a gyer­me­ket, aki az isko­lá­ba ment, és onnan érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A Győri Tör­vény­szék a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kap­cso­lat­ba. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fegy­ház­bün­te­tés­ből leg­ko­ráb­ban 30 év múlva bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A vád­lott cse­lek­mé­nye sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény­nek minő­sül. Mivel ilyen bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban már két­szer elítél­ték, a tör­vény értel­mé­ben erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső. Emi­att ezen újabb súlyos bűn­cse­lek­mé­nyért köte­le­ző élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa vele szemben.

A vád­lott tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ezért a védő­jé­vel együtt az íté­let ellen fellebbeztek.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2024. május 15-én kihir­de­tett hatá­ro­za­tá­ban egyet­ér­tett a főügyész­ség állás­pont­já­val, a férfi bűnös, tör­vé­nyes az élet­fogy­tig tartó bün­te­tés kisza­bá­sa. A fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját 25 évben hatá­roz­ta meg.