Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » A „három csapás” alkalmazásával ítélték életfogytig tartó szabadságvesztésre – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi olló­val támad­ta meg áldozatát.

A jog­erős íté­let sze­rint a férfi azért érke­zett Győr­be, hogy kések, ollók köszö­rü­lé­sé­vel pénzt keres­sen. Az egyik lakó­ház­ba nem enged­ték be, ezért a bejá­ra­ti ajtót berúg­va ment be oda. Egy idő­sebb lakó fel­szó­lí­tot­ta a távo­zás­ra, s tes­té­vel elzár­ta a lép­cső­fel­já­ró felé veze­tő utat. A férfi azon­ban ennek nem tett ele­get, dula­ko­dás ala­kult közöt­tük ki. Ennek során a táma­dó meg­fe­nye­get­te, több­ször meg­ütöt­te, vala­mint egy 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú olló­val meg­szúr­ta a lakót. A csa­lád­ta­gok a dula­ko­dás zaját meg­hal­lot­ták, a hely­szín­re siet­tek, sikol­toz­ni kezd­tek, mire a táma­dó elmenekült.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az áldo­zat mell­ka­sát két szú­rás érte, melyek vetü­le­té­ben élet­fon­tos­sá­gú szer­vek van­nak. Ezek sérü­lé­se élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nyez­het, ami idő­ben érke­ző orvo­si segít­ség nél­kül halál­hoz vezet­het. A sérü­lé­sek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li volt, a súlyo­sabb követ­kez­mény a sze­ren­csé­nek és a meg­tá­ma­dott ered­mé­nyes véde­ke­zé­sé­nek volt köszönhető.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fegy­ház­bün­te­tés­ből leg­ko­ráb­ban 25 év múlva bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A férfi cse­lek­mé­nye sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény­nek minő­sül. Mivel ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt már 2018 novem­be­ré­ben és 2020 szep­tem­be­ré­ben is elítél­ték, a tör­vény értel­mé­ben erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső. Emi­att ezen újabb súlyos bűn­cse­lek­mé­nyért köte­le­ző élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kiszabása.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a férfi és a védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Győri Íté­lő­táb­la 2023. szep­tem­ber 26. nap­ján kihir­de­tett hatá­ro­za­tá­ban a főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve a férfi bün­te­té­sét helybenhagyta.