Főoldal » Hírek » A határ előtt 200 méterre bukott le 12 migránssal az autóban - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés miatt három nap alatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szerb fér­fit, aki 12 mig­ránst szál­lí­tott a magyar oszt­rák határhoz.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádja sze­rint a 11 afgán és egy pakisz­tá­ni férfi ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel, az ide­ig­le­nes határ­zá­ron lét­rá­val átmász­va jutott Magyar­or­szág terü­le­té­re. Őket a szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lott Kecs­ke­mét kör­nyé­kén, egy erdős terü­le­ten ültet­te be az oszt­rák for­gal­mi rend­szá­mú sze­mély­au­tó­ba a meg­bí­zói uta­sí­tá­sai alap­ján. A mig­rán­so­kat az osztrák-magyar határ köze­lé­be kel­lett szál­lí­ta­nia azért, hogy ők a hatá­ron gya­lo­go­san átléphessenek.

Az állam­ha­tár­hoz veze­tő úton azon­ban a jár­mű­vet a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai megállították.

Az elkö­ve­tő a cse­lek­ményt elis­mer­te, tet­tét ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben vállalta.

A Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben – egye­bek mel­lett - két év nyolc hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­let jog­erős­sé vált.