Főoldal » Hírek » A határon átnyúló bűncselekmények elleni küzdelemről tárgyalt a szerb és a magyar legfőbb ügyész - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A hatá­ron átnyú­ló bűn­cse­lek­mé­nyek vissza­szo­rí­tá­sa érde­ké­ben szo­ros együtt­mű­kö­dés­ről álla­po­dott meg Zagor­ka Dolo­vac szerb leg­főbb ügyész és Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész. Júni­us 26-án a szerb leg­főbb ügyészt Dr. Polt Péter hiva­ta­lá­ban fogad­ta. Más­nap a szerb leg­főbb ügyész szak­mai meg­be­szé­lé­sen vett részt dr. Ibo­lya Tibor leg­főbb ügyész helyet­tes­sel és a határ menti bűn­cse­lek­mé­nyek­kel érin­tett ügyész­sé­gek képviselőivel.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra két napos láto­ga­tást tett hazánk­ban Zagor­ka Dolo­vac szerb leg­főbb ügyész. A két leg­főbb ügyész közöt­ti, júni­us 26-ai meg­be­szé­lés célja a bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés erő­sí­té­se volt. A talál­ko­zón a felek a két szer­ve­zet között 2008. feb­ru­ár 5-én lét­re­jött Együtt­mű­kö­dé­si Meg­ál­la­po­dást Kiegé­szí­tő Jegy­ző­könyv­vel lát­ták el.

A Kiegé­szí­tő Jegy­ző­könyv a hatá­ron átnyú­ló bűnö­zés elle­ni küz­de­lem kiemelt terü­le­te­in – ember­csem­pé­szés és egyéb kap­cso­ló­dó bűn­cse­lek­mé­nyek – a foko­zott igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dést, és annak lehet­sé­ges mód­ja­it rendezi.

A meg­ál­la­po­dás sze­rint a felek köz­vet­len össze­kö­tő­ket jelöl­nek ki több ügyész­sé­gen, biz­to­sít­va ezzel az azon­na­li infor­má­ció­cse­rét. Két­ol­da­lú kon­zul­tá­ci­ók­kal elő­se­gí­tik a jog­se­gé­lyek tel­je­sí­té­sét. Közös nyo­mo­zó­cso­por­tok ala­kí­tá­sá­ra és koor­di­ná­ló tes­tü­let lét­re­ho­zá­sá­ra is lehe­tő­ség nyí­lik a Jegy­ző­könyv alapján.

Zagor­ka Dolo­vac szerb leg­főbb ügyész júni­us 27-én határ­men­ti talál­ko­zó kere­té­ben dr. Ibo­lya Tibor leg­főbb ügyész helyet­tes­sel, vala­mint a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség főügyé­szé­vel, dr. Gyugyi Csil­lá­val és a Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség főügyé­szé­vel, dr. Kopasz Zsolt­tal foly­ta­tott meg­be­szé­lést Szegeden.

A szak­mai talál­ko­zón a két ország ügyész­sé­ge­it érin­tő aktu­á­lis kér­dé­se­ket vitat­ták meg, elsőd­le­ge­sen az ember­csem­pé­szés és az ahhoz kap­cso­ló­dó bűn­cse­lek­mé­nyek jel­lem­ző­it, vala­mint az ész­lel­he­tő ten­den­ci­á­kat. A meg­be­szé­lés kitért az ezen bűn­cse­lek­mé­nyek vissza­szo­rí­tá­sá­nak lehet­sé­ges mód­sze­re­i­re, vala­mint  a szé­les körű tapasz­ta­lat­cse­re fontosságára.