Főoldal » Archív » A háza kapujában rabolta ki a sértettet a debreceni férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy ital­bolt­ban fize­tő férfi után ment azért, hogy a még nála lévő pénzt és érté­ke­it megszerezze.

A vád­lott 2018. szep­tem­ber 1-jén az esti órák­ban élet­tár­sá­val egy deb­re­ce­ni presszó­ban tar­tóz­ko­dott, ahol jelen volt a sér­tett is. A sér­tett 20 óra körü­li idő­ben a pult­nál fize­tett, ekkor figyelt fel rá a vád­lott és látta, hogy a fér­fi­nél nagyobb össze­gű kész­pénz van. A sér­tett a presszó­ból gya­lo­go­san indult el a laká­sa felé, a vád­lott azon­ban utána ment és a házá­ig követ­te, amit a sér­tett a ház kapu­já­hoz érve szóvá is tett. Ekkor a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy áll­jon meg és adjon neki készpénzt.

A sér­tett közöl­te a vád­lot­tal, hogy nincs pénze. Ekkor a vád­lott a sér­tett érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben tenyér­rel több­ször meg­ütöt­te a fér­fit, aki meg­pró­bált véde­kez­ni, azon­ban az üté­sek hatá­sá­ra a föld­re esett. A sér­tett a föl­dön fekve össze­gör­nyed­ve védte magát a továb­bi ütle­ge­lés­től és meg­pró­bál­ta véde­ni a vál­lá­ra akasz­tott övtás­ká­ját, azon­ban a vád­lott azt letép­te, majd elsza­ladt a helyszínről.

A közel­ben a férfi átnéz­te a táska tar­tal­mát, abból kivett 40.000,- Ft kész­pénzt, egy tele­fon­ké­szü­lé­ket és egy fül­hall­ga­tót, majd az övtás­kát, az abban lévő másik tele­font és okira­to­kat eldobta.

A nyo­mo­zás során a nyo­mo­zó ható­ság a sér­tett eldo­bott érté­ke­it meg­ta­lál­ta, az ello­pott tele­font a vád­lot­tól lefog­lal­ta, így az oko­zott közel 64.000,- Ft kár egy része meg­té­rült. A deb­re­ce­ni férfi a 40.000,- Ft-ot még aznap éjsza­ka elköltötte.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen rab­lás bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el, annak adjon helyt.