Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A hazai ügyészi szervezet európai értékei - interjú Dr. Polt Péterrel, Magyarország legfőbb ügyészével az Ügyvédvilág című lapban

Az Ügy­véd­vi­lág úgy nyit abla­kot Euró­pá­ra, hogy a jogi hiva­tás­ren­dek veze­tő­i­vel, jelen eset­ben dr. Polt Péter­rel, Magyar­or­szág leg­főbb ügyé­szé­vel arról beszél­ge­tünk, vajon EU-s tag­sá­gunk milyen vál­to­zá­so­kat hozott a hazai igaz­ság­szol­gál­ta­tás hét­köz­nap­ja­i­ban. Célunk, hogy az Ügy­véd­vi­lág olva­sói átfo­gó képet kap­ja­nak az elmúlt tíz év ügyé­szi mun­kát érin­tő vál­to­zá­sa­i­ról, elő­re­mu­ta­tó eredményeiről.

http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/szakma/a-hazai-ugyeszi-szervezet-europai-ertekei