Főoldal » Archív » A házaspár súlyosan elhanyagolta négy kiskorú gyermekét - vádemelés Tatabányán

 

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a házas­pár­ral szem­ben, akik 2015-2016. évek­ben a szü­lői köte­le­zett­sé­gü­ket  meg­szeg­ve veszé­lyez­tet­ték kis­ko­rú gyermekeiket.

A házas­pár­nak négy közös fiú­gyer­me­ke szü­le­tett, akik­kel Tata­bá­nyán egy lakás­ban éltek. A férfi ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott, mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, a nő is csak alkal­mi mun­kát vég­zett, ezért az anya­gi prob­lé­má­ik miatt gyak­ran nem tud­tak a gyer­me­ke­ik szá­má­ra élel­met biz­to­sí­ta­ni, továb­bá a kis­fi­úk elha­nya­gol­tak, koszo­sak voltak. 

Az elkö­ve­tők az isko­lá­val, a taná­rok­kal nem tar­tot­ták a kap­cso­la­tot, szü­lői érte­kez­let­re, foga­dó órák­ra nem jár­tak, sőt az is elő­for­dult, hogy a nő az anyák napi műsor­ra sem ment el. A szü­lök a gye­re­ke­ket a tanu­lás­ban nem segí­tet­ték, ők gyak­ran hiá­nyos fel­sze­re­lés­sel, házi fel­adat elvég­zé­se nél­kül men­tek iskolába. 

A házas­pár a gye­re­kek­kel nem töl­tött ele­gen­dő időt, az édes­anya ideje nagy részét azzal töl­töt­te, hogy a mobil­te­le­fon­ján közös­sé­gi olda­la­kat bön­gé­szett. Ezen túl­me­nő­en a gyer­me­ke­ik jelen­lé­té­ben egy­más­sal gyak­ran vesze­ked­tek, az apa 2016. feb­ru­ár 17. nap­ján, egy vitát köve­tő­en bán­tal­maz­ta a feleségét.

 Az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal idén a kis­fi­ú­kat a csa­lád­ból kiemel­te és neve­lés­be vette. A szü­lök maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­té­ben vala­mennyi gyer­mek érzel­mi­leg súlyos fok­ban sérült, ami az elha­nya­golt­ság, az elvár­ha­tó gon­dos­ko­dás hiá­nyá­ból fakad. 

A házas­pár által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.