Főoldal » Hírek » A helyismeret jó szolgálatot tett a tolvajoknak – fotókkal – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot három fér­fi­val szem­ben, akik a lakó­he­lyük köze­lé­ben lévő háza­kat tör­tek fel, vagy meg­kí­sé­rel­tek feltörni.

A vád sze­rint a fér­fi­ak egyi­ke - isme­ret­len tár­sá­val - 2023 janu­ár­já­ban a Mar­ca­li­hoz köze­li falu­já­ban befe­szí­tet­te egy porta gará­zsá­nak olda­lát, majd az ott leál­lí­tott sze­mély­gép­ko­csi kata­li­zá­to­rát és akku­mu­lá­to­rát, vala­mint két fűnyí­rót lop­tak el, össze­sen 65.000 forint értékben.

A férfi ezt köve­tő­en fia­ta­labb tár­sá­val 2023 máju­sá­ban négy ingat­lan­ba tört be, továb­bi két házba pedig nem sike­rült bejutniuk.

A fia­ta­lok négy bűn­cse­lek­ményt egyet­len dél­után alatt követ­tek el, ami­kor az egy­más­hoz köze­li, nem lakott háza­kat keres­ték fel, azon­ban azzal nem szá­mol­tak, hogy az utol­só por­tá­nál a műkö­dés­ben lévő kame­ra riaszt­ja a sértettet.

A vád­lot­tak a fel­tört ingat­la­nok­ból könnyen érté­ke­sít­he­tő szer­szám­gé­pe­ket lop­tak el, az egyik ház­ból közel 400.000 forint érték­ben hoz­tak el hasz­ná­la­ti tárgyakat.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a több bűn­cse­lek­mény­ben részt vett ter­hel­tek­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, míg az egyik lopás­ban érin­tett vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés az indítvány.

A képen az ingat­la­nok fel­tört nyí­lás­zá­rói láthatók.

 

A felvételen a feltört ingatlanok nyílászárói láthatók.