Főoldal » Hírek » A helyszínen hagyott vérnyom buktatta le a Szlovéniában betörő férfit - Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 35 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki Szlo­vé­ni­á­ban tört be egy hét­vé­gi házba.

A jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lott 2018 novem­be­ré­ben egy Mari­bor­hoz köze­li tele­pü­lés­re ment, ahol a söté­te­dést bevár­va fel­tör­te az egyik hét­vé­gi ház hátsó bejá­ra­ti ajta­ját. A férfi ezután az ingat­lan­ba jutva kuta­tást vég­zett, azon­ban az egyik üve­ge­zett belső ajtó betö­ré­se köz­ben meg­vág­ta magát, ezért elme­ne­kült a hely­szín­ről anél­kül, hogy bár­mit magá­val vitt volna.

A szlo­vén és a magyar igaz­ság­ügyi szer­vek együtt­mű­kö­dé­se során a hely­szí­nen hagyott vér­nyom szak­ér­tői vizs­gá­la­ta alap­ján sike­rült meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy a bűn­cse­lek­ményt nagy való­szí­nű­ség­gel a vád­lott követ­te el, ezért a szlo­vén bíró­ság fel­aján­lá­sa alap­ján a Leg­főbb Ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rást átvet­te, így fér­fi­val szem­ben magyar­or­szá­gi lakó­he­lyén kerül sor vádemelésre.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

A fény­ké­pek a szlo­vén rend­őr­ség hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.