Főoldal » Hírek » A honfitársai embercsempészésével vádolt pakisztáni férfi bíróság elé állításáról- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma bíró­ság elé állí­tot­ta azt az őri­zet­ben lévő pakisz­tá­ni fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök Vas megyé­ben, Narda köze­lé­ben 2021. novem­ber 8-án értek tet­ten, miköz­ben öt mig­ránst akart a magyar-osztrák határ­hoz szállítani.

A vád sze­rint a vád­lott Sze­ged tér­sé­gé­ben vette fel a hon­fi­tár­sa­it a sze­mély­au­tó­já­ba. A mig­rán­sok ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt, a kerí­té­sen mász­tak át. A csem­pé­szett sze­mé­lyek Auszt­ri­á­ba akar­tak átjut­ni, és a vád­lott­nak a magyar-osztrák határ­hoz kel­lett szál­lí­ta­nia őket.

A rend­őr­jár­őrök a 89. számú főút nar­dai leága­zó­já­nak köze­lé­ben ellen­őriz­ték a vád­lott által veze­tett autót, majd elő­lál­lí­tot­ták a vád­lot­tat a mig­rán­sok­kal együtt.


A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az őri­zet­ben lévő vád­lot­tat, akit 3 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és 6 évre kiuta­sí­tott az ország területéről.


Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és a védő­je fel­men­té­sért fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az ügyész indít­vá­nyá­ra a járás­bí­ró­ság elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt, figye­lem­mel a nem jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra is.