Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A horvát legfőbb ügyész hivatalos látogatása

Dr. Mla­den Bajić hor­vát leg­főbb ügyész két­na­pos hiva­ta­los láto­ga­tást tett Magyar­or­szá­gon, amely során szak­mai meg­be­szé­lést foly­ta­tott Dr. Polt Péter leg­főbb ügyésszel.
A talál­ko­zó­val a hor­vát leg­főbb ügyész úr viszo­noz­ta Polt úr 2011. évi láto­ga­tá­sát. A meg­be­szé­lé­se­ken a fele­ket köl­csö­nö­sen érdek­lő ügyész­sé­gi szak­mai kér­dé­sek­ről esett szó vala­mint esz­mét cse­rél­tek szer­ve­ze­ti kér­dé­sek­ről is.
A Leg­főbb Ügyész­ség sajtóközleménye